top of page

אור בתקופה חשוכה

חנוכה, 2022

עלינו לשנות את עצמנו כדי למצוא את האור בתקופה חשוכה. בתערוכה הנוכחית ארבע חנוכיות שמבקשות להימלט מענני החושך. מפגשים ייחודיים, מבקשים לחרוג מן הגבולות המקובלים. תמונות הדיוקן מבקשות לשקף שינוי פנימי וחידוש לאחר פלישה ודיכוי. נביאי זעם ונביאי אור נאבקים על עתידנו.

bottom of page